เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ. เม.ย.62

บัญชีแสดงวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62

บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน

บัญชีรายละเอียดกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละ

รายงานการประชุม

ประกาศจังหวัด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ