เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สสจ. เม.ย.62

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละ

บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.62

บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานการประชุม