ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 และโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน