ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง

  1. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0213/ว6267 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562  เอกสารดาวน์โหลด
  2. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 02006.01/ว595 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว(ล)9649 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เอกสารดาวน์โหลด