คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจราชการ รอบที่ 2 / 2555

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี ๒๕๕๕

ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกฯ

ประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ กรีน บีช รีสอร์ท อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๕ เป็นประธานในการประชุม

  

 

 นายวสันต์  สายทอง นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี บรรยายข้อหัวการดำเนินงาน JHCIS ของจังหวัดราชบุรี (JHCIS_Datacenter , โปรแกรม HeidiSQL)

นายประดิษฐ ฤาเดช นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี บรรยายข้อหัวการประยุกต์ใช้ GIS-JHCIS และการบันทึกข้อมูล JCHIS ให้มีึความสมบูรณ์ (สไลด์นำเสนอ)

นายบุญธรรม โลนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ บรรยาย     หัวข้ัอการดำเนินงาน OP/PP ปีั ๒๕๕๕ (OPPP Indiv_56)

ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

มุมดาว์โหลดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์