คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

2.1 คุณลักษณะเฉพาะของยา 57 รายการ

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557

1. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557

1.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดซื้อร่วมยา ประจำปี 2557

1.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

1.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดซื้อร่วมวัสดุชันสูตร

1.4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดซื้อร่วมวัสดุเอกซเรย์     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

1.5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม

2. รายการและคุณลักษณะเฉพาะของยาและเวชภัณฑ์

2.1 คุณลักษณะเฉพาะของยา                                                      จำนวน   57   รายการ
2.2 คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์      จำนวน   47   รายการ   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2.3 คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุชันสูตร                                          จำนวน   12   รายการ
2.4 รายการจัดซื้อร่วมวัสดุเอกซเรย์                                               จำนวน     8  รายการ   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2.5 รายการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม                                              จำนวน  14   รายการ

3. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
Clip
*หมายเหตุ แก้ไขกำหนดการคัดเลือกผู้ขายวัสดุชันสูตรจาก 13 ส.ค. 57 เป็น 21 ส.ค. 57 และวันประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวัสดุชันสูตรจาก 14 ส.ค. 57 เป็น 22 ส.ค. 57

 

4. เอกสารและแบบฟอร์ม
4.1 แบบฟอร์มเสนอราคา : ยา
4.2 แบบฟอร์มเสนอราคา : เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4.3 แบบฟอร์มเสนอราคา : วัสดุชันสูตร
4.4 แบบฟอร์มเสนอราคา : วัสดุเอกซเรย์(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4.5 แบบฟอร์มเสนอราคา : วัสดุทันตกรรม

 

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารเวชภัณฑ์ (รายไตรมาส)

DOWNLOAD แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารเวชภัณฑ์ (รายไตรมาส) ประจำปี 2557 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557

แบบฟอร์มประมาณการจัดซื้อร่วม

 

โครงการจัดซื้อยาร่วม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556 – 2557

โครงการจัดซื้อยาร่วม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556 – 2557

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อยาร่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

01 result 02 result

คุณลักษณะเฉพาะของยา 25 รายการ
โครงการจัดซื้อยาร่วม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2556 – 2557

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง การจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด
 

 

ใบเสนอราคายาในโครงการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2556 – 2557

————————————————————————————————–

มุมดาวน์โหลดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค