คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานนิติการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารดาวน์โหลด

ปฏิทินการส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2561

ปฏิทินส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2561

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

CCF30032560_00000CCF30032560_00001CCF30032560_00002