คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

รายละเอียด1

รายละเอียด 2

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1494 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียด