คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การจัดทำแผนคำขอการจัดต้ังและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

แบบฟอร์มทำแผนคำขอจัดตั้งปรับระดับหน่วย

เอกสารประกอบการประชุม กวป.

นำเสนอประชุม กวป.

การพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร

Fixed cost sss เดือนก.พ. 61

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

แผนงาน

กพ.กวป

การตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร

การนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

กำหนดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.

งบลงทุน

รพ.อาหารปลอดภัย

รายงานการประชุมกวป 31 มกราคม 60

วาระ กวป. กุมภาพันธ์ 61

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 7

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่1/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

เอกสารแผนตรวจราชการฯ ประจำปี ๒๕๖๐

เล่มตรวจราชการ วันที่ 12 ธันวาคม 2559
สรุปประเด็ดตรวจราชการปี 60 (update 13 มกราคม 60)

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่๗/๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล