คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ จำนวน 2 รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ดั้งนี้
1.กำแพงกั้นน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลาง ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี
2.กำแพงกั้นน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนซอ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด