สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารประชาสัมพ้นธ์
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ หมวด
1 29/02/67 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 28/02/67 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 28/12/66 ประกาศสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ด้รับการเลือกให้ทำหน้าที่ประธานซมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4 28/02/67 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุ)
5 20/02/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 16/02/6 บสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 05/02/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 05/02/67 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 23/01/67 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 22/01/66 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Provincial Public Health Office)
เลขที่ 9 ถนน ก้องเกียรติ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-602002 แฟกซ์ 032-611053-202